ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 22-12-2023

Αρ. Πρωτ.: 21599

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  45η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα

  (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 28-12-2023  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  09:00,  για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου», με αρ. μελέτης ΤΥ/75/2021.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου πολλαπλών χρήσεων στην  Αγία Μαρίνα  Κορωπίου».
 3. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 (13η).
 4. Περί ελέγχου λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) Δήμου Κρωπίας έτους 2022.
 5. Περί ελέγχου και έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Κρωπίας.
 6. Περί απόδοσης  λογαριασμού  εντάλματος  πάγιας  προκαταβολής 2023.
 7. Ορισμός του εμμίσθου δικηγόρου του Δήμου Κρωπίας για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
 8. Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς ακύρωση των με αρ. προς ακύρωση των με αρ. 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203 και 2204/17.11.2023 Αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σαρωνικού.
 9. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής πληρεξουσίου προς τον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Κρωπίας για την κατά νόμο εκπροσώπηση του Δήμου Κρωπίας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στα έξοδα κηδείας για υπάλληλο του Δήμου.

 

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ