ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 11-11-2022

Αρ. Πρωτ.: 18316

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  47η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 15-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κυκλοφοριακών Κόμβων Πόλεως Κορωπίου» (ΤΥ/33/2017).
 2. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση λάκκων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης 2018», (Αρ. Μελ. ΤΥ/29/2018).
 3. Έγκριση του Νο3 Πρακτικού, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη των τμημάτων 1, 2, 3, 4 και 5 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Πινακίδων Ονοματοθεσίας και Σήμανσης 2022».
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021.
 5. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 (11η).
 6. Υποβολή ή μη ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς ακύρωση της με αρ. 1098677/2.11.2022 Απόφασης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής, περί Εξαίρεσης των Ο.Τ. με αρ. 3124 και Κ.Χ. 3123 από τη Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Β’ Κατοικίας Αγίας Μαρίνας (3η Γειτονιά) του Δήμου Κρωπίας.
 7. Λήψη απόφασης για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
 8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

 

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ