ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 25-11-2022

Αρ. Πρωτ.: 19134

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  49η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 29-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: ” Τσιμεντοστρώσεις οδών 2021″, με αρ. μελέτης ΤΥ/89/20
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Έργο ολικής αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα οδών της πόλης”, με αρ. μελέτης ΤΥ/2/2022.
 3. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Π.Ε.1 Αγίας Μαρίνας (Περιοχή Εντός Σχεδίου Πόλης)».
 4. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συγχρηματοδοτούμενων έργων/ενεργειών.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων».
 6. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2022».
 7. Έγκριση ή μη του Νο1 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-Τοποθέτηση Νέων, Συντήρηση Κατεστραμμένων Οργάνων και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και  Αθλητικών Χώρων 2022».
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας Έτους 2022 (8η).
 9. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.
 10. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης & διαγραφής ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.
 11. Διαγραφή και επαναβεβαίωση κλήσεων.

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ