ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,05-02-2021

Αρ. Πρωτ.:2189

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην5η/2021ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποίαθα πραγματοποιηθεί, στις 09-02-2021ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. TY/4/2021 μελέτης της Τ.Υ. με  τίτλο  «Ανάπλαση Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και παραπλεύρων οδών για τη βελτίωση Ποιότητας Ζωής της Πόλης του Κορωπίου»   για  την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης στηνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06  του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών.
 2. Έγκριση για (α) την Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφόρου   Βασ. Κων/νου και παραπλεύρων οδών, για την βελτίωση ποιότητας ζωής πόλης Κορωπίου» με συνολικό  προϋπολογισμό 8.680.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,   η  οποία  αναλύεται  ως  εξής:  Υποέργο 1: «Ανάπλαση  Λεωφόρου   Βασ. Κων/νου και παραπλεύρων οδών, για την βελτίωση ποιότητας ζωής πόλης Κορωπίου» προϋπολογισμού   6.935.483,87 € συν ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 8.600.000,00 € και 2. Υποέργο 2 : Αρχαιολογία 80.000€   (β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν αναγκαίου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η συμβατική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ποσό χρηματοδότησης, και (ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 3. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Μικρά τεχνικά έργα 2020” με αρ. μελέτης ΤΥ/60/2020.
 4. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2020.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ