ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 20-02-2024

Αρ. Πρωτ.: 3400

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Πιτσάκη Μαρία

2. Κιούσης Θωμάς

3. Ντούνης Σταμάτιος

4. Ντούνης Ανδρέας

5. Αλευρέας Μιχαήλ

6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γκιόκα Αμαλία

2. Αδάμ Ελένη

3. Κόλλιας Σπυρίδων

4. Ροϊνά Χριστίνα

5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

6. Κορωνιάς Αντώνιος

7. Γιαρκιά Ευαγγελία

8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος

9. Μίχας Νικόλαος

10. Κερασιώτης Διονύσιος

11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

12. Κιούση Αθηνά

13. Κουντούρη Αφροδίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 5η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 28-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή της Σκάρπιζας Κορωπίου.

2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «GENERALLY SCRAP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», επί της οδού Μεταξά, στη θέση ΝΗΣΙΖΑ-ΚΑΡΕΛΛΑ του Δήμου Κρωπίας.

3. Κατανομή ποσού 70.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2024 (Α’ Κατανομή).

4. Οικονομικός Απολογισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για το έτος 2023.

5. Οικονομικός Απολογισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για το έτος 2023.

6. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

7. Αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Δημοτική βιβλιοθήκη Κρωπίας και άλλες αναβαθμισμένες υπηρεσίες όπως ταχύτητα internet.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

 

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ