ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 02-12-2022

Αρ. Πρωτ.: 19567

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  50η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 06-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2023 -Προσαρμογές σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:3190/26-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθ. 55767/24-08-2022 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Καρελλάς», (ΤΥ/79/2018).
 4. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου», με αρ. μελέτης ΤΥ/75/2021.
 5. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις Ολοκληρωμένου Ενιαίου Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης & Πρασίνου για την Απόδοση στο κοινό Ελεύθερου Δημόσιου  Χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το Οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με τη Βελτίωση  Ελκυστικότητας, Προσβασιμότητας  και Λειτουργικότητας των Πλατειών Υφαντή  και  Οικονόμου».
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021.
 7. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Ερμή Σουρλατζή, καθώς και στην συμβολή των οδών Έκτορος και Ευαγγέλου Γεωργάκη  στο Δήμο Κρωπίας.
 8. Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 139/2022 και 189/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκδήλωσης.

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ