ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 23-12-2022

Αρ. Πρωτ.: 20866

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  55η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 30-12-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης της από 22/11/2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΨΦΙΩΛ6-Μ3Η)  του Δήμου Κρωπίας με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε – Α.Ο.Τ.Α.» για την «Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κρωπίας».
 2. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων 2021 από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων κήπων 2021».
 4. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 (13η).
 5. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-10-2022 έως 31-12-2022.
 6. Κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 2020-2021-2022 και Ανακατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) από ολοκληρωμένα έργα.
 7. Περί απόδοσης  λογαριασμού  εντάλματος  πάγιας  προκαταβολής 2022.
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2022  (10η).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2021.
 10. Ορισμός Δικηγόρου για την εν γένει παροχή νομικών υπηρεσιών και τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου και ειδικότερα για την άσκηση και την υποστήριξη αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης προς απόκτηση χώρου για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου – Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας, στη θέση Παράδεισος «Μύρτεζα».
 11. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης δήλωσης φόρου κληρονομιάς της διαθέτιδος, Μαρίας Στεργίου του Ευαγγέλου.

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

           

 

      Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ