ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 16-02-2023

Αρ. Πρωτ.: 2756

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  6η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 20-02-2023  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ελέγχου λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) Δήμου Κρωπίας έτους 2021.
 2. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 (3η).
 3. Κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2022 Δήμου Κρωπίας.
 4. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού-Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια -Τοποθέτηση Νέων, Συντήρηση Κατεστραμμένων Οργάνων και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αθλητικών Χώρων 2022».
 5. Έγκριση ή μη των Νο1, Νο2 και Νο3 Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και σάκων απορριμμάτων 2023-2024 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 6. Περί εκπροσώπησης του αιρετού Κ.  Κ. από τον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Κρωπίας κ. Κωνσταντίνο Φανό ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και  κατά τη δικάσιμο της 21.02.2023 (πιν.22) ή σε όποια μετ’ αναβολή δικάσιμο για υπόθεση σχετιζόμενη με τα καθήκοντα του.

                                                                                   

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

          

 

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ