ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 10-03-2023

Αρ. Πρωτ.: 4024

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος

3. Γιαννάκος Νικόλαος

4. Μιχαιρίνα Δήμητρα

5. Ντούνης Σταμάτιος

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αδάμ Ελένη

2. Γκίκας Γεώργιος

3. Κιούσης Θωμάς

4. Πολίτης Παναγιώτης

5. Κωνσταντάρας Κων/νος

6. Τσόγκας Φώτιος

7. Λουκά Νεφέλη

8. Αθανασίου Στέλλα

9. Κιούσης Κωνσταντίνος

10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

11. Λέκκας Δημήτριος

12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

13. Θηβαίου Δανάη

14. Γκίκας Ισίδωρος

15. Τσεβάς Κων/νος

16. Κουντούρη Αφροδίτη

17. Κιούση Αθηνά

18. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 8η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 14-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγροτικών οδών 2022».

2. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση και αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις και έμφαση στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Κρωπίας” με αρ. μελέτης ΤΥ/42/2022.

3. Εξειδίκευση πίστωσης και ορισμού υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού στις οδούς Ψαρών, Νικ. Κουλοχέρη, Αγγέλου Σικελιανού, Κων. Ι. Λάμπρου και λοιπών οδών πλησίον Σταδίου Αντ. Πρίφτης και Ζωοδόχου Πηγής στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Κορωπί.

4. Εξειδίκευση πίστωσης και ορισμού υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού στις οδούς Πουρνάρας, Αγίας Μαρίνας, Πέτρου Στεργιώτη, Μικράς Ασίας, Βαλτετσίου στο Κορωπί.

5. Περί εξειδίκευσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για μετατόπιση στύλου Χ.Τ. στην οδό Πάρου στο Κορωπί στο Κορωπί.

6. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2023.

7. Έγκριση άσκησης ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της Αιμιλίας Κοττά του Βασιλείου και της υπ’ αρ. 533/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.

8. Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και για την σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του Τμήματος Προανάκρισης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Ι).

9. Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και για την σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του Τμήματος Προανάκρισης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (ΙΙ).

10. Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και για την σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του Τμήματος Προανάκρισης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΙΙΙ).

11. Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και για την σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του Τμήματος Προανάκρισης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΙV).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ