ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 14-03-2024

Αρ. Πρωτ.: 4953

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Πιτσάκη Μαρία

2. Κιούσης Θωμάς

3. Ντούνης Σταμάτιος

4. Ντούνης Ανδρέας

5. Αλευρέας Μιχαήλ

6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γκιόκα Αμαλία

2. Αδάμ Ελένη

3. Κόλλιας Σπυρίδων

4. Ροϊνά Χριστίνα

5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

6. Κορωνιάς Αντώνιος

7. Γιαρκιά Ευαγγελία

8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος

9. Μίχας Νικόλαος

10. Κερασιώτης Διονύσιος

11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

12. Κιούση Αθηνά

13. Κουντούρη Αφροδίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 8η/2024 Έκτακτη ‘δια περιφοράς’ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 14-03-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 έως 16:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός του εμμίσθου Δικηγόρου του Δήμου Κρωπίας για τη δικαστική εκπροσώπηση, τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Β’ Τ.Τ. Νοτιοανατολικής Αττικής.

 

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι, η νομική εκπροσώπηση πρέπει να γίνει εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

 

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ