ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 20-03-2020

Αρ. Πρωτ.:4623

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην9η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κρωπίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 8.30π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο”Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018 και προμήθεια και εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων πλατειών: TMHMA 2″.
 2. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο”Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018 και προμήθεια και εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων πλατειών: TMHMA 4″.
 3. Έγκριση Νο1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (Α.Χ.Π.) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή “Καρελλά”» με αρ. μελέτης ΤΥ/79/2018.
 4. Έγκριση Νο2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Εργασία επισκευής και συντήρησης του λειοτεμαχιστή».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:«Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης νοτίου τομέα Δήμου Κρωπίας (3 ζώνες)».
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 7. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του επαναληπτικούδιεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ» και κατακύρωση ή μη του τμήματος 3.
 8. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής, σάκων απορριμμάτων 2019 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 9. Αποδοχή ποσού 40.000,00€ από ΥΠΕΣ για την ‘‘Έκτακτη Επιχορήγηση για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου’’ και αποδοχή ποσού 150.000,00€ από ΥΠΕΣ για ‘‘Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)’’, Αποδοχή ποσού 20.000,00€ για Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο  Αν. Πρίφτη, Αποδοχή ποσού 24.800,00€ για Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Κρωπίας, Τροποποίηση Προϋπολογισμού (3η) 2020.
 10. Προγραμματισμός – Έγκριση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού ΙΔΟΧ Ανταποδοτικού Χαρακτήρα για το έτος 2020.
 11. Έγκριση δίμηνης πρόσληψης κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού (COVIT-19), ΥΕ εργατών καθαριότητας και ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων.
 12. Αποδοχή ποσού 34.977,17€από τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020.
 13. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για τη συζήτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στη θέση «Βαραμπάς – Πηγάδι Ζήκου».
 14. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων στην υπ΄αριθμ. 21.086/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 15. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων στην υπ΄αριθμ. 7055/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ