ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 15-03-2024

Αρ. Πρωτ.: 5020

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Πιτσάκη Μαρία

2. Κιούσης Θωμάς

3. Ντούνης Σταμάτιος

4. Ντούνης Ανδρέας

5. Αλευρέας Μιχαήλ

6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γκιόκα Αμαλία

2. Αδάμ Ελένη

3. Κόλλιας Σπυρίδων

4. Ροϊνά Χριστίνα

5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

6. Κορωνιάς Αντώνιος

7. Γιαρκιά Ευαγγελία

8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος

9. Μίχας Νικόλαος

10. Κερασιώτης Διονύσιος

11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

12. Κιούση Αθηνά

13. Κουντούρη Αφροδίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 9η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 (1η).

2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 397/2024 διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου και πληρωμής μισθωμάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά της από 29.2.2024 επιταγής προς πληρωμή της.

3. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 26/2024 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μετά της από 28.2.2024 επιταγής προς πληρωμή της.

4. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ