ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τηλ : 213-2000728

                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια 62ΓΦ653ΠΓ-1ΛΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ.πρωτ.104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ Β’147/2015) Υ.Α του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11- «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου2022 έως και 16 Μαρτίου 2022.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης προς τον ΕΦΔ μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ).Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

 

Για να δείτε την πρόσκληση   και την Υ.Α 2916/374421/2021 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΦΕΚ 2916

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ