Κορωπί, 19-01-2018

Αρ. Πρωτ.:1192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς: Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 1η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 23η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διάλυση της υπ’ αριθμ. 3670/06-02-2004 σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής «Παραλία-Άγιος Δημήτριος» Δήμου Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής).
 2. Πρόταση για την δημόσια διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης 2017, για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’.
 3. Περί έγκρισης του επανασυνταγμένου 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», με βάση την απόφαση Δ.Ε.Α. 3473/2016 και εξέτασης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20302/28.09.2017 (α.μ./36821 27.09.2017) αντίρρησης της αναδόχου ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.
 4. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών 2015» Αρ. Μελ (ΤΥ/44/2015).
 5. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων αντλιοστασίων.
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εργασίας και έγκριση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης πράσινων γωνιών ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρωπίας.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης γηπέδου για την υποδοχή ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών από τις πράσινες γωνιές.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (1η).
 10. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-10-2017 έως 31-12-2017.
 11. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης (Ι).
 12. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης (ΙΙ).
 13. Περί διαγραφής η μη οφειλής που αφορά στον Γούρνα Δημήτριο.
 14. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2018.
 15. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2018.
 16. Oρισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ακινήτων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρα 186 παρ. 5, 190, 191 και 192 του Ν. 3463/06 για το έτος 2018.
 17. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, καθώς και τη μίσθωση ή αγορά από το Δήμο σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2018.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας οδών, για το έτος 2018.
 19. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων & εργασιών συντήρησης, αξίας μικρότερης των 5.869,41 €, για το έτος 2018.
 20. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για προμήθειες και παροχή γενικών υπηρεσιών έτους 2018.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών έτους 2018.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2018.
 23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 24. Τροποποίηση της με αριθμό 159/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον προγραμματισμό και στην υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κρωπίας έτους 2017 σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 1. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποστελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  13. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κοινοποίηση

 1. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ.
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ.
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.