Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 18-04-2019

Αρ. Πρωτ. 6487

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 2. Λειβαδίτου Αγγελική
 3. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 4. Γκιόκα Αμαλία
 5. Κιούσης Κων/νος
 6. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 7. Βράχας Ανδρέας
 8. Πρόφης Θωμάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 2. Κωνσταντάρας Κων/νος
 3. Λιώνης Δέδες
 4. Κερασιώτης Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 1η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  22-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2018.
 2. Χορήγηση έγκρισης Εισόδου – Εξόδου του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής Τροφίμων «ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ» στη θέση ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ-ΠΟΚΑ ΒΙΟ.ΠΑ, του Δήμου  Κρωπίας».
 3. Χορήγηση έγκρισης Εισόδου – Εξόδου για χρήση «Επεξεργασίας  & Εμπορίας Καφέ» της εταιρείας  ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΙΧΑΗΛ.
 4. Χορήγηση έγκρισης Εισόδου – Εξόδου για χρήση «Εμπόριο & Επεξεργασία Καφέ» της εταιρείας ΜΑΣΤΕR ROAST IKE.
 5. Χορήγηση έγκρισης Εισόδου – Εξόδου που αφορά στο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα «ΗΛΙΟΣ» ιδιοκτησίας Τράπεζας E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
 6. Χορήγηση έγκρισης Εισόδου – Εξόδου  για χρήση «Μονάδας  Προσωρινής Αποθήκευσης  και Μηχανολογικής  Επεξεργασίας για Ανακύκλωση μη Επικίνδυνων  Καταλυτών Αυτοκινήτου και  Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  χωρίς  Τεμαχισμό».
 7. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ’ αρ. 1066/2019 αίτησης.
 8. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ’ αρ. 13822/2018 αίτησης.
 9. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ’ αρ. 5129/2019 αίτησης.
 10. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ’ αρ. 4357/2019 αίτησης.
 11. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ’ αρ. 4419/2018 αίτησης.
 12. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ’ αρ. Α28.727/2018 αίτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΜΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ