ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,22-01-2021

Αρ. Πρωτ. 1361

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Κωνσταντίνος Κιούσης –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Αντώνιος  Κορωνιάς
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος  Τσεβάς
 8. Ισίδωρος  Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης
 10. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 11. Αφροδίτη Κουντούρη
 12. ΑθηνάΚιούση
 13. Ευάγγελος Ρεμπάπης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 1η/2021Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και τις με αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 & 33283/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το με αρ. πρωτ. 60294/22-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καλείστε σεδια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη26-01-2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16:30μ.μ.  έως 18:00μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Υποβολή Μ.Π.Ε. της εταιρείας Λαλαγιάννης Α.Ε. για γνωμοδότηση.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας TERGATEMON. ΙΚΕ επί της οδού Μικράς Ασίας στη θέση «Νησίζα Καρελλά» Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «Γεράσιμος Θεοδωρακάτος& ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της Άνοιξης στη θέση «Άγιοι Ασώματοι – Μπουρμπουτσάνα» Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τη βιομηχανική εγκατάσταση που

δραστηριοποιείται στον τομέα των καλλυντικών και τροφίμων με την επωνυμία«COSMETIC-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΤΣΑΤΣΟΣ» επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 56 στη θέση «Καρελλάς»  Δήμου Κρωπίας.

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία«Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε.» επί της οδούΑρχιμήδους στη θέση«ΤΖΙΜΑ» Δήμου Κρωπίας.
 2. Έγκριση χώρων στάθμευσης ασθενοφόρων και θέσης ΑμΕΑ.
 3. Λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου στην οδό Αγράφων 1 & Καλλιθέας στην Αγία Μαρίνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                      ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ