ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,01-10-2020

Αρ. Πρωτ. 13508

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKAMEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Κωνσταντίνος Κιούσης –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος Δήμας
 3. Αντώνιος Κορωνιάς
 4. Νεφέλη Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος Τσεβάς
 8. Ισίδωρος Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης

10.Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου

11.Αφροδίτη Κουντούρη

12.ΑθηνάΚιούση

13.Ευάγγελος Ρεμπάπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 10η/2020ΈκτακτηΣυνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)και τις με αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 & 33283/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το με αρ. πρωτ. 60294/22-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη01-10-2020μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16:30μ.μ.έως 18:00μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του μοναδικού θέματος   της ημερήσιας διάταξης:

 1. Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τμήματος της οδού Αντωνίου Δήμα, στην είσοδο του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου με σκοπό την αύξηση του προαυλίου χώρου.

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι η λήψη απόφασης για το προαναφερόμενο θέμα κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του  3ου ΓΕΛ Κορωπίου στα πλαίσια λήψης έκτακτων μέτρων περιορισμού του covid-19.

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                      ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ