ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 08-10-2021

Αρ. Πρωτ. 16303

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Κωνσταντίνος Κιούσης –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Αντώνιος  Κορωνιάς
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος  Τσεβάς
 8. Ισίδωρος  Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης
 10. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 11. Αφροδίτη Κουντούρη  
 12. ΑθηνάΚιούση
 13. Ευάγγελος Ρεμπάπης

 

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 10η/2021 Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και την με αρ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12-10-2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 18:30μ.μ.  έως 19:30μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Δήμου  Κρωπίας  στα  ΟΤ439-435.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδων-εξόδων επί της οδού Κέκροπος στην περιοχή Αλθέα, Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας και αφορούν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται στο 36ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Σουνίου και αναπτύσσεται σε τρία γεωτεμάχια.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ Ε.Ε.» στον παράδρομο της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση «ΠΟΡΤΣΙ ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» Δήμου Κρωπίας».

4.      Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του ημιτελούς κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 835 κλινών (κατόπιν περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών του έργου στο Ν. 4495/2017), εντός τριών γηπέδων που διαχωρίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και από αγροτική οδό, εν μέρει εντός σχεδίου περιοχής «Αγία Μαρίνα», Δήμου Κρωπίας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.».

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ