ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 23-03-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 4729

 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 11η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 27-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση των Νο1 και Νο2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών 2018 του Δήμου» και των νομικών του προσώπων και ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων.
 2. Έγκριση των Νο1 και Νο2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ 2017 – 2018» και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
 3. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή ακαθάρτων Δημοτικών κτιρίων 2018».
 4. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο «Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος νερού 2018».
 5. Ψήφιση της πίστωσης για την εργασία με τίτλο « Εργασία φύλαξης και συντήρησης χριστουγεννιάτικων δένδρων».
 6. Ακύρωση της υπ’ αρ. 332/2017 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Έγκριση της τεχνικής μελέτης της εργασίας με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη 2018» και σύνταξη όρων διακήρυξης.
 8. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 16/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής μετά από υπόδειξη μελών από τα αρμόδια όργανα.
 9. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 17/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής μετά από υπόδειξη μελών από τα αρμόδια όργανα.
 10. Ορισμός στατιστικών ανταποκριτών νομικού προσώπου ΣΦΗΤΤΟΣ   βάσει της αρ. εγκυκλίου 9 (αριθμ. πρωτ. 6137/ 2-3-2018) του ΥΠΕΣ.
 11. Έγκριση διάθεση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 και ανακλήσεις πιστώσεων.
 12. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), υπόθεση υπαλλήλων Ορφανός Σπυρίδων κ.λ.π. στο σύνολο (7).
 13. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Γ΄ τριμήνου 2017 για την περιοχή του Κορωπίου και Γ΄τριμήνου 2017 για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
 14. Αποδοχή δωρεάς ενός παλαιού οδοστρωτήρα HATRA.

 

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ                                                                       

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ