ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 03-12-2021

Αρ. Πρωτ. 19664

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Αντώνιος  Κορωνιάς
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος  Τσεβάς
 8. Ισίδωρος  Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης
 10. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 11. Αφροδίτη Κουντούρη
 12. ΑθηνάΚιούση
 13. Ευάγγελος Ρεμπάπης

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 11η/2021 Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45 με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (αρ. εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19

επί των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδων – εξόδων για την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑ-ΤΥΠ Α.Ε.Β.Ε.» στην περιοχή Κλωσάρι Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδων – εξόδων για την εταιρεία με την επωνυμία «STARPOINT Ε.Ε.» επί του παράδρομου της Λεωφ. Ευελπίδων (Βάρης Κορωπίου) στη θέση Κλωσσάρι –Λαμπρικάς Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδων – εξόδων για την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.» επί της οδού Αγίου Γεωργίου 95 στην περιοχή Μπουρμπουτσάνα- Άγιος Γεώργιος, Δήμου Κρωπίας.
 4. Ανάκληση της 15254/2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας των Αναστασοπούλου Ελευθέριου και Αναστασοπούλου Φωτούλας, λόγω έλλειψης νομίμων προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης 38/2011 περί προέγκρισης του καταστήματος.
 5. Ανάκληση της 18992/2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της ΣΕΡΒΙΟΥ Δ. & Κ. ΟΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον Σερβίου Δημήτριο του Ιωάννη, λόγω έλλειψης νομίμων προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης 256/2010 περί προέγκρισης της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 6. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Λεωφ. Κορωπίου  – Βάρης

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ