ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κορωπί, 11-12-2020
Αρ. Πρωτ. 17764
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
TAKTIKA MEΛH
1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
2. Κωνσταντίνος Κιούσης –Αντιδήμαρχος
3. Θεόδωρος Γρίβας
4. Θωμάς Κιούσης
5. Ανδρέας Ντούνης
6. Ελένη Αδάμ
7. Δανάη Θηβαίου
8. Ανδρέας Βράχας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεράσιμος Ντούνης
2. Αθανάσιος Δήμας
3. Αντώνιος Κορωνιάς
4. Νεφέλη Λουκά
5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
6. Κων/νος Κωνσταντάρας
7. Κων/νος Τσεβάς
8. Ισίδωρος Γκίκας
9. Διονύσιος Κερασιώτης
10. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
11. Αφροδίτη Κουντούρη
12. Αθηνά Κιούση
13. Ευάγγελος Ρεμπάπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
στην 12η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και τις με αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 & 33283/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το με αρ. πρωτ. 60294/22-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15-12-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16:30μ.μ. έως 18:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τη βιομηχανική εγκατάσταση της εταιρείας με τίτλο «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» επί της οδού Ηφαίστου στη θέση «ΤΖΗΜΑ» Δήμου Κρωπίας.
2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τις: α) μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων της εταιρείας με τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΙΚΕ», και β) του Οργανωμένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ με τίτλο «ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», επί της οδού Απολλωνίου στη θέση «ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ-ΜΥΝΤΡΕΖΑ» Δήμου Κρωπίας.
3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών, παρασκευασμάτων καλλωπισμού και απολυμαντικών της εταιρείας με δ.τ. «FRESH FORMULA Α.Ε.» επί ανώνυμης-αδιέξοδης οδού κάθετης στην Λεωφ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου (Λεωφ. Λαυρίου) στη θέση «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» Δήμου Κρωπίας.
4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο εκδόσεων και εκτυπώσεων εφημερίδων & περιοδικών και συσκευασίας αυτών της εταιρείας με τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΕ» επί της οδού Αιγαίου στη θέση «ΚΑΡΕΛΛΑΣ» Δήμου Κρωπίας.
5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων και παρασκευής-συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων της εταιρείας με δ.τ. «ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.» επί της οδού Αγίου Γεωργίου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δήμου Κρωπίας.
6. Έγκριση μονοδρόμησης οδών Κερκύρας & Αγράφων στον Αμπελώνα.
7. Υποβολή φακέλου για λήψη απόφασης αναφορικά με την ίδρυση μουσείου για τον Υμηττό.
8. Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αττικής στο Κορωπί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Κοιν/ση:
1. Δ.Υ.
2. Τ.Υ.
3. Ο.Υ.
4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ