ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 23-09-2022

Αρ. Πρωτ. 15345

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
 3. Δήμητρα Μιχαιρίνα
 4. Σπυρίδων Κόλλιας
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Θωμάς Κιούσης
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Θεόδωρος Γρίβας
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Φώτιος Τσόγκας
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Παναγιώτης Πολίτης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
 8. Στέλλα Αθανασίου
 9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
 10. Αντώνιος Κορωνιάς
 11. Αμαλία Γκιόκα
 12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 13. Κωνσταντίνος Τσεβάς
 14. ΑθηνάΚιούση
 15. Αφροδίτη Κουντούρη
 16. Διονύσιος Κερασιώτης
 17. Ισίδωρος Γκίκας
 18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

      στην 13η/2022  Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με  αριθμό  380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 27-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 18/2022 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 101, της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλία Άγιος Δημήτριος Δήμου Καλυβίων Θορυκού και Δήμου  Κρωπίας (Ν. Αττικής).
 2. Έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 3060 της Πολεοδομικής Ενότητας 3, της περιοχής Β’ κατοικίας Αγίας Μαρίνας Δήμου  Κρωπίας Ν. Αττικής.
 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙ ΤΖΙ ΑΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», επί της οδού Αρχιμήδους και Ηρακλείτου, στη θέση «ΒΙΠΑ» του Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «FINE HOUSE LTD», επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 84, στη θέση ΒΙΠΑ του Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ARMATA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», επί δημοτικής ή αγροτικής οδού σε εκτός σχεδίου πόλεως, στη θέση ΜΠΟΤΑ-ΚΛΩΣΣΑΡΙ του Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδων-εξόδων για την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΕΦ – Ν.Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε.», επί της οδού Φιλιάτη και επί ανώνυμης δημοτικής οδού, στη θέση ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ του Δήμου Κρωπίας.

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ