ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 14-10-2022

Αρ. Πρωτ. 16678

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος

2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος

3. Δήμητρα Μιχαιρίνα

4. Σπυρίδων Κόλλιας

5. Ανδρέας Ντούνης

6. Θωμάς Κιούσης

7. Δανάη Θηβαίου

8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Θεόδωρος Γρίβας

2. Αθανάσιος Δήμας

3. Φώτιος Τσόγκας

4. Νεφέλη Λουκά

5. Παναγιώτης Πολίτης

6. Ελένη Αδάμ

7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης

8. Στέλλα Αθανασίου

9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας

10. Αντώνιος Κορωνιάς

11. Αμαλία Γκιόκα

12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου

13. Κωνσταντίνος Τσεβάς

14. Αθηνά Κιούση

15. Αφροδίτη Κουντούρη

16. Διονύσιος Κερασιώτης

17. Ισίδωρος Γκίκας

18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 14η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με αριθμό 380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ)

2 / 2

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 18-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Κρωπίας για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων».

2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «SUPER BETON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» επί της οδού Απολλωνίου 8 στη θέση «ΜΑΝΤΡΕΖΑ» του Δήμου Κρωπίας.

3. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της ΡΟΔΟΝ ΚΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΚΕ για τον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, επί της οδού Ικάρου 4 στον Καρελλά Κορωπίου.

4. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων της επιχείρησης μαζικής εστίασης Μπαχαρνίκου Ελένης, επί της Λ. Λαυρίου στο 21 χλμ. στον Καρελλά Κορωπίου, για τον στεγασμένο και τον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

1. Δ.Υ.

2. Τ.Υ.

3. Ο.Υ.

4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ