ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 11-05-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 7304

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 18η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 15-05-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Νο3 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του εθνικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια  εφοδίων ύδρευσης, σχαρών  ομβρίων κ.λ.π. 2017-2018” και κατακύρωση του εν λόγω αποτελέσματος.
 2. Έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.980,44€  για  «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 2018.
 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
 2. Ορισμός Δικηγόρου, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων στα πλαίσια του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» θέση ΧΑΜΟΛΙΑ του Δήμου Μαρκοπούλου.
 3. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της υπαλλήλου Ουρανίας Αθανασίου κατά Δήμου Κρωπίας.
 4. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπόθεση υπαλλήλων Μηλόπουλος Κων/νος κλπ στο σύνολο (5) κατά Δήμου Κρωπίας.
 5. Περί άσκηση ένδικων μέσων ή μη για την υπ΄αριθμ. 1177/2016 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
 6. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης, για άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της υπ΄αριθμ. 1177/2016 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, υπόθεση υπαλλήλων Αθανάσιου Δήμα κλπ στο σύνολο (5).
 7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Δ΄ τριμήνου 2017 για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
 8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Δ΄τριμ.2017 για την περιοχή του Κορωπίου και Α΄2018 για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ