ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 15-06-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 9135

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 25η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 19-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και δημοτικών χώρων 2018».
 2. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση – βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης – πυρόσβεσης (αντλιοστάσια κλπ) 2018».
 3. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή για δουλεία περιορισμένου χρόνου έκτασης στη θέση Χαμολιά».
 4. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή για απαλλοτρίωση έκτασης στη θέση Χαμολιά».
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων υπερωριών εργαζομένων μηνός Μαϊου έτους 2018.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ