ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 21-06-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 9519

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

στην 26η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 25-06-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση του Νο3 Πρακτικού-Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2018» του Δήμου και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και κατακύρωση των τμημάτων 1 και 2 του εν λόγω διαγωνισμού.
 2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και σήμανσης 2018” του Δήμου Κρωπίας.
 3. Τροποποίηση  της υπ’ αρ, 105/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Ματαίωση του Διαγωνισμού με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη 2018».
 5. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 (7).
 6. Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικαστικού επιμελητή, για επίδοση Δικαστικού Εγγράφου.
 7. Ανακλήσεις και ψηφίσεις πιστώσεων.
 8. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 339/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην παράσταση Δικηγόρου σε  ένορκη κατάθεση μάρτυρα και επίδοση κλήσης  στην αντίδικο.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:                                                 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                                  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ