ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 27-09-2019

Αρ. Πρωτ.: 16122

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Ανδρέας  Ντούνης – Αντιδήμαρχος  Πρόεδρος
 2. Θεόδωρος Γρίβας –Αντιδήμαρχος
 3. Ελένη Αδάμ –Αντιδήμαρχος
 4. Γκιόκα Αμαλία
 5. Γιαννάκος Νικόλαος
 6. Πολίτης Παναγιώτης
 7. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 8. Κερασιώτης Διονύσιος
 9. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 27η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 01-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Συντήρηση οδών 2019».
 2. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κρωπίας».
 1. Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπηρεσία «Eργασίες επισκευής, συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» και για τα τμήματα 1, 2, 6, 7, 8 και 10.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Aγροτική οδοποιία στο Πάτημα – Κοκκιναράς Δήμου  Κρωπίας».
 3. Αποζημίωση στην Μέξη Μαρία, για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της, ύστερα από πτώση σε λακκούβα.
 4. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος για την αντίκρουση των Αντιρρήσεων της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ|» κατά της ανασύνταξης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα από τον Δήμο αναφορικά με την μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και συμπληρωματικών έργων ομβρίων του Δήμου Κρωπίας
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή Δικηγόρου.
 6. Εισήγηση περί διαγραφής οφειλών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ