Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 Κορωπί, 15-03-2018

Αρ. Πρωτ. 4364

 ΠΡΟΣ: Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                     

TAKTIKA MEΛH

 1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 2. Λειβαδίτου Αγγελική
 3. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 4. Γκιόκα Αμαλία
 5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
 6. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 7. Βράχας Ανδρέας
 8. Πρόφης Θωμάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κιούσης Κων/νος
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Κωνσταντάρας Κων/νος
 4. Λιώνης Δέδες
 5. Κερασιώτης Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 3η/2018 Τακτική Συνεδρίαση  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 19-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού  θέματος  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης υπαίθριου παιδότοπου, στο 21ο χλμ. της Λ. Λαυρίου στην περιοχή Καρελλά στο Κορωπί.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ                                                                                                                                                  

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ