ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 17-03-2022

Αρ. Πρωτ. 4545

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
 3. Δήμητρα Μιχαιρίνα
 4. Σπυρίδων Κόλλιας
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Θωμάς Κιούσης
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Θεόδωρος Γρίβας
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Φώτιος Τσόγκας
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Παναγιώτης Πολίτης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
 8. Στέλλα Αθανασίου
 9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
 10. Αντώνιος Κορωνιάς
 11. Αμαλία Γκιόκα
 12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 13. Κωνσταντίνος Τσεβάς
 14. ΑθηνάΚιούση
 15. Αφροδίτη Κουντούρη
 16. Διονύσιος Κερασιώτης
 17. Ισίδωρος Γκίκας
 18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

      στην 3η/2023  Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 21-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «AVRAMAR A.E.» επί της οδού Δημοκρίτου 1 στη θέση ΠΟΡΤΣΙ του Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ στην περιοχή ΤΟΧΙ επί της β’ παρόδου Τόχι, στο ΟΤ4012 της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας του Ν. Αττικής (Επέκταση Κορωπίου).
 3. Κανονισμός λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4879/2021.
 4. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2021.
 5. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2022.
 6. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του Ropi Ilia  του Nikolla για το κατάστημά του στην οδό Β. Όλγας 1 στο Κορωπί.
 7. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του Αλεξίου Στυλιανού του Γεωργίου- Χρήστου για το κατάστημά του στην οδό Παπασιδέρη 9 στο Κορωπί μετά την 17261/25-10-2022 αίτησή του.

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

      Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ