ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 13-07-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 10900 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 31η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 17-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων   επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας  ΑΣΑ Α.Τ.Ε. για το έργο «Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2017».
 2. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία αδιατάρακτης κοπής».
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 240,48€ για έξοδα κηδείας υπαλλήλου του Δήμου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου, σχετικά με την υπόθεση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων – σύσταση αναγκαστικής δουλείας περιορισμένου χρόνου στη θέση Χαμολιά του Δήμου Μαρκοπούλου.
 5. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 και ανακλήσεις πιστώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων υπερωριών εργαζομένων μηνός Ιουνίου έτους 2018.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:                                                 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ