ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 01-11-2019

Αρ. Πρωτ.:18288

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 32η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις   05-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ελέγχου λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα, απολογισμός) Δήμου Κρωπίας έτους 2018.
 2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (ΟΠΔ) του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθμόν 44485/06-08-2018 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2020.
 4. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2020.
 5. Αναπροσαρμογή ή μη τελών δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2020.
 6. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου έτους 2019.
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας (7η).
 8. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στονμειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «Aσφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου».
 9. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κρωπίας».
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδών 2019».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                           

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ