ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 07-11-2019

Αρ. Πρωτ.:18626

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 33η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις   12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2018.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2020.
 3. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας για το έτος 2020.
 4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας».
 5. Προγραμματισμός και υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κρωπίας έτους 2020 διαφόρων κατηγοριών εκπαίδευσης και κλάδων/ ειδικοτήτων.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
 9. Ορισμός Δικηγόρου  για  παράσταση  και  κατάθεση  υπομνήματος  ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την εκδίκαση της Προσφυγής της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ»  κατά Δήμου Κρωπίας.
 10. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την εκδίκαση της Προσφυγής του Δήμου Κρωπίας, κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ