ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 15-11-2019

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 34η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις   19-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2019».
 1. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Αστική βιοκλιματική ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστών χώρων & πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας – λειτουργικότητας πλατειών “Δημητρίου Λάμπρου” και “9ης Οκτωβρίου 1944″».
 2. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού-Γνωμοδότησης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Δ. Κρωπίας και Νομικών προσώπων και κατακύρωση ή μη των τμημάτων 2, 4, 5, 6.».
 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τις Εργασίες «Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός και Στείρωση  Αδέσποτων Ζώων».
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (8η) έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.
 5. Συνομολόγηση αγωγής των εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας, Ορφανού Σπυρίδων κλπ (σύνολο 18) και παροχή εντολής προς τον Δικηγόρο του Δήμου.
 6. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής κάλυψης δαπανών προσωρινής παροχής για εορταστικές εκδηλώσεις.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                           

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ