ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 31-08-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12948

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

στην 36η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 04-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων   επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια καυσίμων κίνησης.
 2. Συμπληρωματική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού Δικηγόρου, για τη δικάσιμο της 18/9/2018, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, βάσει του υπ’ αρ. Π189/30/7/2018 δικογράφου.
 3. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Β΄ Πολιτικού Μονομελούς Τμήματος Εφετείου Αθηνών βάσει του υπ’ αρ. 6357/4704/2016 δικογράφου.
 4. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης με βάση το υπ’ αρ. 11436/24/7/2018 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:                                                

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ