ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 28-11-2019

Αρ. Πρωτ.:19799

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 38η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις   03-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τεχνικής μελέτης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και σάκων απορριμμάτων 2019 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 2. Έγκριση Νο4 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικών 2019».
 3. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ» και κατακύρωση ή μη των τμημάτων 1, 5, 6, 7, 8, 9.
 4. Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2β υποπερ. γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
 5. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού (11η) έτους 2019.
 6. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών λόγω ασυμβίβαστου.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 8. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης και  Γνωμοδότηση επί των Αιτήσεων-Ενστάσεων των κ. Γιάγκου Ιωάννη του Θεοδώρου και Γιάγκου Μαρίας του Ιωάννη.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ