ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 18-03-2022

Αρ. Πρωτ. 4379

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
 3. Δήμητρα Μιχαιρίνα
 4. Σπυρίδων Κόλλιας
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Θωμάς Κιούσης
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Θεόδωρος Γρίβας
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Φώτιος Τσόγκας
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Παναγιώτης Πολίτης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
 8. Στέλλα Αθανασίου
 9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
 10. Αντώνιος Κορωνιάς
 11. Αμαλία Γκιόκα
 12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 13. Κωνσταντίνος Τσεβάς
 14. ΑθηνάΚιούση
 15. Αφροδίτη Κουντούρη
 16. Διονύσιος Κερασιώτης
 17. Ισίδωρος Γκίκας
 18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 4η/2022 Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (αρ. εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19

επί των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάκληση της 15254/2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας των Αναστασοπούλου Ελευθέριου και Αναστασοπούλου Φωτούλας, λόγω έλλειψης νομίμων προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης 38/2011 περί προέγκρισης του καταστήματος.
 2. Προσωρινή διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα «Υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων» με φορέα λειτουργίας την εταιρεία FOOD AND STYLE MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE.
 3. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Λεωφ. Κορωπίου  – Βάρης
 4. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου στην οδό Παύλου Μελά 10 στο Κορωπί.

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ