Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 Κορωπί, 26-04-2018

Αρ. Πρωτ. 6386

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                     

TAKTIKA MEΛH

 1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 2. Λειβαδίτου Αγγελική
 3. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 4. Γκιόκα Αμαλία
 5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
 6. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 7. Βράχας Ανδρέας
 8. Πρόφης Θωμάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κιούσης Κων/νος
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Κωνσταντάρας Κων/νος
 4. Λιώνης Δέδες
 5. Κερασιώτης Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 5η/2018 Τακτική Συνεδρίαση  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 02-05-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης υψομετρικών μελετών: α) οδού Ευαγγέλου Γεωργάκη μεταξύ των: ΟΤ 451-452 και β) οδού Φλεβών μεταξύ των: OT 389-392 του Ρ.Σ. Κορωπίου, προκειμένου να κατασκευαστούν οι δρόμοι στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδών 2014».

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ