ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 12-05-2023

Αρ. Πρωτ. 7916

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
 3. Δήμητρα Μιχαιρίνα
 4. Σπυρίδων Κόλλιας
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Θωμάς Κιούσης
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Θεόδωρος Γρίβας
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Φώτιος Τσόγκας
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Παναγιώτης Πολίτης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
 8. Στέλλα Αθανασίου
 9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
 10. Αντώνιος Κορωνιάς
 11. Αμαλία Γκιόκα
 12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 13. Κωνσταντίνος Τσεβάς
 14. ΑθηνάΚιούση
 15. Αφροδίτη Κουντούρη
 16. Διονύσιος Κερασιώτης
 17. Ισίδωρος Γκίκας
 18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

      στην 5η/2023  Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 16-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «Πλυντήριο οχημάτων με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος», επί της οδού Αναπαύσεως, στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ του Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΝ ΑΒΕΕ», επί της οδού Ι. Μεταξά 85, στη θέση ΝΗΣΙΖΑ του Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ι.Κ.Ε.», επί της οδού 25ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΠΡΑΡΙ» του Δήμου Κρωπίας.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «THERACELL LABORATORIES IKE», επί της παρόδου Απόλλωνος, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. του Δήμου Κρωπίας.
 6. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε.», επί τη συμβολή των οδών Αρχιμήδους & Ηρακλείτου, στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ ΒΙ.ΠΕ. του Δήμου Κρωπίας.
 7. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή την κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην  «Πλατεία Παπαγιάννη».
 8. Παροχή γνώμης, σχετικά με παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ν. ΝΙΤΣΟΣ Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε.Ε., για τον υπαίθριο και στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων εντός τουριστικού καταλύματος, επί της Λ. Λαυρίου αρ. 177, στη θέση Φούσα στο Κορωπί.

 

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

     

     

 

      Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ