Κορωπί, 15-03-2018

Αρ. Πρωτ.:4371

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς: Το Δήμαρχο  Δήμου  Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 6η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 19η Μαρτίου 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:15’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων    της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων αναφορικά με την την υπ’ αρ. 4315/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 2. Περί έγκρισης καταβολής ποσών σε δόσεις βάσει αποφάσεων Δικαστηρίων.
 3. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση πλατειών και κοινοχρήστων Χώρων Πόλεως Κορωπίου  2016». (ΤΥ/65/2016).
 4. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και δημοτικών χώρων 2017».
 5. Περί επικαιροποίησης των υπ’ αριθμ. 183/2007, 106/2009, 74/2010, 151/2013, 123/2015 και 63/2016 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην Πολεοδομική Μελέτη Καρελλά μετά πράξεως Εφαρμογής».
 6. Κήρυξη απαλλοτρίωσης  του χώρου για την κατασκευή των  έργων  του  αγωγού διάθεσης και  του  υποθαλάσσιου  αγωγού   του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων  (Κ.Ε.Λ.)  Κορωπίου – Παιανίας,  στη  θέση  Χαμολιά  του Δήμου Μαρκοπούλου ,  για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση  ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας.
 7. Λήψη απόφασης για την απ΄ ευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων –οικοπέδου στο Ο.Τ. 341 του Δήμου Κρωπίας.
 8. Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης και Αποδοχή της Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 5-6κμ καθώς και για την κάλυψη της τυχόν διαφοράς πέραν του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος, από ίδιους πόρους.
 9. Λήψη απόφασης για την τελική έγκριση εγκατάστασης πράσινων γωνιών ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρωπίας.
 10. Αναγκαιότητα μίσθωσης γηπέδων για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης στους οικισμούς και σε περιοχές εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης του Κορωπίου.
 11. Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 12. Σύνδεση στο Δημόσιο Δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης του Νέου Αντλιοστασίου Πυρόσβεσης στη Θέση «Μπότα».
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (4η ).
 14. Αποδοχή τροποποίησης του όρου της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής στη δανειοδότηση του Δήμου  από 50% + 50% σε 75% + 25%  από πόρους της ΕΤΕπ  και Τ.Π. & Δ. με συνέπεια τη μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης του Δήμου.
 15. Περί έγκρισης   καταχώρησης  τιμολογίων.
 16. Αποδοχή ή μη της γνώμης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. 2/23.2.2018 πρακτικό της που αφορά στο υπ’ αριθμ.24250/13.11.17 αίτημα της εταιρείας ‘Τζέμα Ανώνυμη Βιοτεχνική & Εμπορική  Εταιρεία Ψηφιακών  Δίσκων’.
 17. Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2018.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών.
 19. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.(Ι)
 20. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.(ΙΙ)
 21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 22. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου, που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών,  που αφορά στον  καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων στη θέση ΠΑΤΗΜΑ – ΠΟΥΛΙ.
 23. Περί ανάκλησης ή μη της υπ΄ αριθμ. 343/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου περί κήρυξης έκπτωτης ή μη της αναδόχου εταιρίας ALTEC Integration Α.Ε.   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και επιβολή κυρώσεων.
 24. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως  προέδρου και του αναπληρωτή του,   για την  συγκρότηση του  Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους
 25. Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο της διαγραφής ή μη τελών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
 26. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.
 27. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» και αποδοχή του ποσού των 29.147,58 € από την Δράση  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Έτος 2016-2017)».
 28. Αποδοχή ποσού 47.470,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2017(Δ΄ Κατανομή 2017), και κατανομή του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 29. Αποδοχή ποσού 54.100,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2018(Α΄ Κατανομή 2018), και κατανομή του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  13. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.