ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 01-02-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2040

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 6η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 05-02-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση του Νο 3 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του εθνικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση νέων, συντήρηση κατεστραμμένων οργάνων και αναβάθμιση των παιδικών χαρών Δ. Κρωπίας 2017» και κατακύρωση του εν λόγω αποτελέσματος.
 2. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο « Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού, λειτουργικών συστημάτων και ιστοσελίδων».
 3. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης μεσαίων, κεντρικών υπολογιστών διακομιστών και περιφερειακών.
 4. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ έτους 2018».
 5. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις του Δήμου 2018».
 6. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2017.
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Γ΄ τριμήνου 2017 για την περιοχή Κορωπίου και Γ΄ τριμήνου 2017 για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας.
 8. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 1643/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την υπόθεση Λάζαρη Βέρας.
 9. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για τον έλεγχο τίτλων ακινήτων της Μαρίας Στεργίου.
 10. Αντικατάσταση Δικηγόρου σχετικά με την υπόθεση Μάριζα Χρήστου κλπ. (σύνολο 10 ατόμων) κατά του Δήμου Κρωπίας και κατά της 500/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ