ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,05-06-2020

Αρ. Πρωτ. 7280

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKAMEΛH

 1. Παναγιώτης Πολίτης –Αντιδήμαρχος
 2. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος Δήμας
 3. Αντώνιος Κορωνιάς
 4. Νεφέλη Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος Τσεβάς
 8. Ισίδωρος Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης

10.Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου

11.Αφροδίτη Κουντούρη

12.ΑθηνάΚιούση

13.Ευάγγελος Ρεμπάπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 7η/2020Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στοαμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος  (Βασ. Κωνσταντίνου 47), στις 09-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παραλαβή Β1 και Β2 υποσταδίων της μελέτης: Πολεοδομική μελέτη β΄ κατοικίας (Μακιλιάρι) μετά Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου του Εργοστασίου Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής «ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» στην οδό Αιγαίου 26, θέση Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου της επιχείρησης με επωνυμία «ΑΦΟΙ ΕΜ. ΚΑΙ ΑΝΤ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ο.Ε.» επί ανωνύμου οδού στη θέση  ΣΚΟΥΠΕΡΙ Δήμου Κρωπίας.

 

 

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                      ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ