ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 23-06-2023

Αρ. Πρωτ. 10794

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος

2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος

3. Δήμητρα Μιχαιρίνα

4. Σπυρίδων Κόλλιας

5. Ανδρέας Ντούνης

6. Θωμάς Κιούσης

7. Δανάη Θηβαίου

8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Θεόδωρος Γρίβας

2. Αθανάσιος Δήμας

3. Φώτιος Τσόγκας

4. Νεφέλη Λουκά

5. Παναγιώτης Πολίτης

6. Ελένη Αδάμ

7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης

8. Στέλλα Αθανασίου

9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας

10. Αντώνιος Κορωνιάς

11. Αμαλία Γκιόκα

12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου

13. Κωνσταντίνος Τσεβάς

14. Αθηνά Κιούση

15. Αφροδίτη Κουντούρη

16. Διονύσιος Κερασιώτης

17. Ισίδωρος Γκίκας

18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 27-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης που αφορά στην καταγγελία ιδιοκτητών οικοπέδων στη θέση Προφάρτα – Βιγκλίζα του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

1. Δ.Υ.

2. Τ.Υ.

3. Ο.Υ.

4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ