ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 06-03-2020

Αρ. Πρωτ.: 4004

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 8η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  10-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί αναγκαιότητας σύναψης δανείου από τον Δήμο με αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα για την χρηματοδότηση των έργων κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων και μετατόπιση αγωγών ύδρευσης.
 2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός και Στείρωση Αδέσποτων Ζώων».
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 (2η), του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας, βάσει της υπ’ αριθμ. 7 εγκύκλιου με αριθμό πρωτ.:8783/7-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2020.
 6. Περί εξόφλησης απαίτησης από δικαστική απόφαση.

 

 

                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ