ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κορωπί, 01-07-2022
Αρ. Πρωτ. 10641
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
TAKTIKA MEΛH
1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
3. Δήμητρα Μιχαιρίνα
4. Σπυρίδων Κόλλιας
5. Ανδρέας Ντούνης
6. Θωμάς Κιούσης
7. Δανάη Θηβαίου
8. Ανδρέας Βράχας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θεόδωρος Γρίβας
2. Αθανάσιος Δήμας
3. Φώτιος Τσόγκας
4. Νεφέλη Λουκά
5. Παναγιώτης Πολίτης
6. Ελένη Αδάμ
7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
8. Στέλλα Αθανασίου
9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
10. Αντώνιος Κορωνιάς
11. Αμαλία Γκιόκα
12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
13. Κωνσταντίνος Τσεβάς
14. Αθηνά Κιούση
15. Αφροδίτη Κουντούρη
16. Διονύσιος Κερασιώτης
17. Ισίδωρος Γκίκας
18. Ευάγγελος Ρεμπάπης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 8η/2022 «δια ζώσης» Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με αριθμό 380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 05-07-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «7764 MARINE ΙΚ.Ε.» επί της Λεωφόρο Λαυρίου στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΕΛΑ» του Δήμου Κρωπίας.
2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το βιομηχανικό κτήριο των ιδιοκτητών κ.κ. Λουκά Ιωάννη, Λουκά Μάριο και Λουκά Πολίτη Σταματίνα επί της οδού Ηφαίστου στη θέση «ΜΠΟΤΑ ΠΡΟΦΑΡΤΑ» του Δήμου Κρωπίας.
3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επί της οδού 26Ο χλμ. Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου & Απόλλωνος στη θέση «ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» του Δήμου Κρωπίας.
4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Ανδριανού 84, θέση Άγιοι Ασώματοι του Δήμου Κρωπίας.
5. Έγκριση Μελέτης της Δ/νσης οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ για το φανάρι του 2ου Γυμνασίου Δ. Κρωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Κοιν/ση:
1. Δ.Υ.
2. Τ.Υ.
3. Ο.Υ.
4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ