ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 09-03-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 4070

 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 9η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 13-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού (4η) 
 2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων» του Δήμου Κρωπίας.
 3. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Κρωπίας».
 4. Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο ανάπτυξης δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης.
 5. Αποδοχή τροποποίησης του όρου της μεταβολής του ποσοστού στη δανειοδότηση του Δήμου από 50% + 50% σε 75% + 25% από πόρους της ΕΤΕπ και Τ.Π. & Δ. με συνέπεια τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης του Δήμου.
 6. Ορισμός Δικηγόρου, για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για καθορισμό τιμής αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων στη θέση ΚΑΔΙ.
 7. Ορισμός Δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων στη θέση Πάτημα – Πουλί.
 8. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπόθεση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
 9. Καταβολή ή μη ποσού στους α) Κωνσταντίνο Σφικτό και β) Δέσποινα Σφικτού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20805/2017 Απόφαση του 26ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση ΦΟΠ, ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων – κτιρίων & μετατόπιση στύλων.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ                                                                       

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ