ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 04-01-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 145

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Πολίτης Παναγιώτης

2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα

3. Λειβαδίτου Αγγελική

4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου

5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος

6. Ρεμπάπης Ευάγγελος

7. Κιούση Αθηνά

8. Κερασιώτης Διονύσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική

2. Πιέτρης Δημήτριος

3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη

4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 1η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 08-01-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση διάθεσης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών, μισθοδοσίας, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
Έγκριση διάθεσης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του κωδικού Αμοιβές νομικών (συν.) του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την εκπροσώπηση του Δήμου σχετικά με τις εφέσεις της εταιρείας Λατομικές Επιχειρήσεις ΖΩΪΤΣΑ ΑΛΕΒΕ που αφορούν τα τέλη των λατομικών προϊόντων ετών 2000, 2003 και 2004.
Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης σχετικά με την κλήση 5364/6-11-2017 του Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την υπόθεση αγωγής των Παπαδόπουλου Κων/νου και λοιπών κατά του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.Υ.
Τ.Υ.
Ο.Υ.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ