16/12/2020

 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: «Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2021»

 

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για την απόκτηση αδειών  νέων φυτεύσεων  οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μέσω της σελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ (www.minargic.gr).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και θα είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Για το έτος 2022 και μετά, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Οκτωβρίου έως την 20η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών.

 

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ