2/06/2020

 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: «Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου»

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  , μέσω της σελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ (www.minargic.gr).   Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Για το έτος 2021 και μετά, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών, δηλαδή για το έτος 2021 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ