ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κορωπί  24/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε  Κοινή Υπουργική Απόφαση 114/221359 ΦΕΚ 3343/Β/10-8-2020 η οποία αφορά Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄ 171),

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ 3343/Β/2020  ποιο κάτω.

ΦΕΚ 3343