Τα χρήσιμα αρχεία διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία και είναι ελεύθερα προς χρήση για αυστηρώς ενημερωτικό σκοπό.

Απαγορεύεται η χρήση αυτών για επαγγελματικό σκοπό χωρίς τη σχετική χορήγηση άδειας από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΧΑΡΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.)

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ